Korczowa – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Radymno. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa przemyskiego. Przed II wojną światową Korczowa była przysiółkiem wsi Gnojnice, które z kolei były przedmieściem miasta Krakowiec. Wikipedia

Korczowa jest znaczącym przejściem granicznym z Ukrainą. Co dziennie przez przejście graniczne odprawiany jest ruch towarowo – osobowy liczony w tysiącach. Do przejścia granicznego prowadzi autostrada A4.

W ostatnim czasie region ten zaczął się dynamicznie rozwijać. Korczowa leży blisko takich miejscowości jak Lubaczów, Jarosław, Radymno, Przemyśl.

Źródło: www.gddkia.gov.pl/

A4 Przemyśl – Korczowa

I. Podstawowe informacje o inwestycji

– Oddział – Rzeszów

– długość – 21,38  km

– obecny etap –  oddany do  użytkowania

– lata realizacji – 2009 – 2014

– wartość projektu – 946 166 493,49 PLN (brutto)

1.etap zrealizowany:

– 29.12.2008 – uzyskanie decyzji środowiskowej

– 04.11.2009 – podpisanie umowy na realizację. Wykonawca: J&P AVAX S.A. 

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego Wykonawca podzielił realizowany Kontrakt na dwie sekcje:

 • Sekcja 1 od km 647+455,82 do km 664+300,00 – 16,84 km
 • Sekcja  2 od km 664+300,00 do km 668+837,65 – 4,54 km

– 13.12.2010 – uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz GDDKiA Oddział Rzeszów decyzji ZRID dla Sekcji 1

– 31.01.2011 – uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz GDDKiA Oddział Rzeszów decyzji ZRID dla Sekcji 2

– 23.12.2013 – oddanie do ruchu ciągu głównego autostrady, z wyłączeniem PPO, MOP-ów, prawej jezdni obiektu E-51 oraz węzła Korczowa

– 18.06.2014 – oddanie do ruchu węzła Korczowa i  jezdni prawej estakady E-51 

– 20.06.2014 – Inżynier Kontraktu zgodnie z Klauzulą 10.1 Warunków Kontraktu (Przejęcie Robót i Odcinków) wystawił Świadectwo Przejęcia Robót zrealizowanych w ramach przedmiotowego Kontraktu, w którym zakończenie Robót zostało określone na dzień 09.06.2014 r.

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Przedmiotowy odcinek autostrady A4 od węzła Przemyśl do Korczowej, przebiega na terenie województwa podkarpackiego, poprzez powiat jarosławski: gmina Radymno i powiat przemyski:  gmina Stubno.   

Początek odcinka umiejscowiony jest w pikietażu 647+455,82 za miejscowością Radymno na wysokości wsi Sośnica. Trasa autostrady przebiega w kierunku północno-wschodnim w kierunku miejscowości Nienowice, którą omija po południowej stronie. Dalej kieruje się w kierunku wschodnim przechodząc przez obszar po byłym PGR Chotyniec między  miejscowościami Hruszowice a Chotyniec. Następnie trasa autostrady kieruje się lekko w kierunku północno-wschodnim w kierunku Korczowej.

Koniec przedmiotowego odcinka autostrady A4 znajduje się w pikietażu 668+837,65 na przejściu granicznym w Korczowej z Ukrainą. 

PLAN ORIENTACYJNY 

2. Podstawowe parametry techniczne

– klasa techniczna drogi – A

– prędkość projektowa -120 km/h

– prędkość miarodajna – 130 km/h

– liczba pasów ruchu – 2×2 na długości 16,84 km o nawierzchni bitumicznej                                                  

                                      – 2×3 na długości 4,54 km o nawierzchni betonowej  

– szerokość pasa ruchu – 3,75 m

– szerokość opasek wewnętrznych  –  0,5 m

– szerokość pasa awaryjnego – 3,0 m

– szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – 12,5m

– szerokość poboczy gruntowych – 1,25 m

– skrajnia pionowa – 5,0  m

– obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś

3. Zakres inwestycji

W ramach inwestycji zrealizowano:

 • budowę 21,38 km  autostrady
 • budowę dwupoziomowego węzła drogowego Korczowa z drogą krajową nr94    
 • budowę drogowych obiektów inżynierskich w ciągu i nad autostradą (mostów, wiaduktów, estakady, przejść dla zwierząt)
 • budowę dróg dojazdowych
 • budowę systemu odwodnienia 
 • budowę Miejsc Obsługi Podróżnych: MOP II Chotyniec, MOP III Hruszowice
 • budowę placu poboru opłat (PPO) zlokalizowanego w ciągu trasy zasadniczej, bez obiektów
  i urządzeń aktywnych  (wyłącznie z zakresu prac pod późniejszą adaptację)
 • budowę urządzeń z zakresu ochrony środowiska
 • budowę oświetlenia drogowego
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • budowę i przebudowę istniejących dróg, w zakresie usunięcia kolizji  lub /i zapewnienia połączenia z autostradą
 • przebudowę i zabezpieczenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej

4. Obiekty inżynierskie

Realizacja zadania obejmowała wykonanie następujących obiektów (w tym również zintegrowanych  z przejściem dla zwierząt): 

 • 4 mostów 
 • 6 wiaduktów autostradowych 
 • 9 wiaduktów drogowych
 • 1 estakadę   
 • 1 przejście dla zwierząt górą (ekodukt) 
 • 16 przepustów o funkcji ekologicznej 

5. Węzły

Węzeł Korczowa – to dwupoziomowy węzeł typu „trąbka”, który stanowi połączenie autostrady A4 z istniejąca drogą krajową 94, poprzez rondo typu średniego.

Węzeł Korczowa na autostradzie A4 to ostatni na terenie Polski i Unii Europejskiej węzeł komunikacyjny umożliwiający zjazd z A4 przed przekroczeniem granicy polsko-ukraińskiej.

6. MOP-y

 • kategorii III „Hruszowice”
 • kategorii II „Chotyniec” 

III. Ochrona środowiska  

W zakresie zrealizowanej inwestycji wykonano:

 • przejścia dla zwierząt w celu ochrony dziko żyjącej fauny,
 • urządzenia podczyszczających wody opadowe,
 • zbiorniki retencyjne i retencyjno – odparowujące
 • nasadzenia zieleni izolacyjnej